top of page
O nas

Chcemy równouprawnienia i troski o grupy defaworyzowane

Fala Równości powstała w czasie szczególnym - Miesiącu Dumy Społeczności LGBTQ+, czyli w czerwcu 2021 roku jako pomysł grupy przyjaciół. Swoje nieformalne działania aktywistyczne realizowane w ramach innych organizacji chcieliśmy przekuć w końcu w coś własnego, co będzie mogło jeszcze lepiej służyć naszemu regionowi.  Poza organizacją Marszu Równości, chcemy przede wszystkim stworzyć bezpieczną przestrzeń dla osób dyskryminowanych poprzez grupy wsparcia, kontynuowanie idei Żywej Biblioteki i inną działalność edukacyjną na rzecz otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Wierzymy, że są wśród nas osoby, które podzielają podobne wartości, dlatego zapraszamy Was do wspólnego działania. Wesprzyj nas swoją obecnością lub darowizną na cele statutowe Fundacji.

IMG_20230820_232434_920.jpg

Dawid Ligocki
on/jego

Fundator, Członek Zarządu

Nazywam się Dawid. Pracuję, studiuję, jeżdżę na rowerze,

a w wolnej chwili zdarza mi się myśleć o lepszej Polsce, która nie będzie zostawiała nikogo z tyłu. Marzy mi się równouprawnienie społeczności LGBTQ+, którą współtworzę. Z Pomorzem

i Koszalinem jestem głęboko związany emocjonalnie - stąd pochodzę, tu się wychowywałem i kształtowałem swoją tożsamość. Swoim zaangażowaniem w Falę Równości chcę oddać cząstkę siebie lokalnej społeczności. 

Szczególną wagę przykładam do praw zwierząt i nierówności ekonomicznych oraz jako urbanista  z wykształcenia - do dostępności przestrzennej i zrównoważonej mobilności. 

Magdalena Młynarczyk-Wezgraj
ona/jej

Fundatorka, Członkini Zarządu

Absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz pedagogiki resocjalizacyjnej.

Od 2010 koordynatorka koszalińskiej Żywej Biblioteki (metody edukacji o prawach człowieka), od 2022. koordynatorka regionalna Sieci Żywa Biblioteka Polska (województwo zachodniopomorskie i pomorskie), od 2023 członkini Zespołu koordynującego Sieć Żywa Biblioteka Polska.

Od 2019 koordynatorka koszalińskiego Marszu Równości oraz od 2022 Marszu Różowej Wstążki w Koszalinie.

Aktywistka na rzecz praw człowieka. Ekolożka i weganka.

"Zależy mi, aby osoby z grup defaworyzowanych czuły się w naszym kraju i mieście dobrze, żeby miały pewność, że są u siebie i mogą być sobą".

IMG-20240220-WA0005.jpg
Ania foto.jpg

Anna Olszewska
ona/jej

Członkini Zarządu

Mama, przyjaciółka, osoba wspierająca
Mam na imię Ania, urodziłam się i mieszkam w Koszalinie. Pracuję zawodowo. Cenię sobie wolność, swobodę w wyrażaniu siebie i swoich przekonań. Uważam, że wszyscy jesteśmy równi, choć każdy z nas jest inny i na tym polega fenomen naszego jestestwa.
Jestem Tęczową Mamą i razem z innymi Tęczowymi Rodzicami współtworzymy grupę wsparcia dla rodziców i bliskich osób LGBTQIA+. Od kilku lat funkcjonujemy w naszym mieście i  wspólnie organizujemy sobie oraz innym przestrzeń do budowania bezpiecznych wspierających relacji. Uważam, że w życiu najważniejsza jest miłość. Miłość to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie mogą się nam przydarzyć. Chciałabym bardzo, żeby wszyscy mogli ją celebrować na równych zasadach i będąc sobą.

O nas: Team Members

Statut

Fundacji na Rzecz Grup Dyskryminowanych "Fala Równości" z dnia 20.12.2023 roku

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja na Rzecz Grup Dyskryminowanych „Fala Równości”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Magdalenę Młynarczyk oraz Dawida Ligockiego zwanych dalej fundatorami. aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 3

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Koszalin.

 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu koszalińskiego, w tym gminy miejskiej Koszalin. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.

 4. Ministrem właściwym do spraw nadzoru jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§5

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem bezpośrednie zastosowanie znajduje ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97) z późniejszymi zmianami oraz inne przepisy wynikające z Polskiego prawa.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

1) Propagowanie, upowszechnianie i ochrona praw człowieka, wolności i swobód obywatelskich oraz wiedzy na ich temat;

2) Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, wyznawaną religię lub jej brak, pochodzenie, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, przynależność narodową, stopień sprawności czy głoszone poglądy;

3) Promowanie tolerancji, dialogu społecznego i międzykulturowego;

4) Wspieranie równouprawnienia płci, edukacja w zakresie płci społeczno-kulturowej;

5) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, usług medycznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, świadczenie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji osobistej, w tym szczególnie: osobom doświadczającym uprzedzeń, przemocy i dyskryminacji, osobom w kryzysie bezdomności, osobom z różnego typu niepełnosprawnościami, seniorom oraz wszystkim innym pozbawionym opieki lub wsparcia instytucjonalnego;

6) Prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży zagrożonej patologią;

7) Obrona praw zwierząt, promowanie edukacji ekologicznej oraz zdrowego stylu życia;

8) Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych oraz wspieranie aktywności obywatelskiej;

9) Prowadzenie i promocja edukacji poszerzającej wiedzę o przemianach zachodzących we współczesnym świecie; globalizacji i zasadach zrównoważonego rozwoju;

10) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i  zagrożonych zwolnieniem z pracy;

11) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

12) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i  współpracy między społeczeństwami;

13) Promocja i organizacja wolontariatu;

14) Działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

15) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów traktowanych na równi z organizacjami pozarządowymi, w tym spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, non profit i spółdzielni socjalnych.

16) Promowanie profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia oraz wspieranie edukacji w zakresie zdrowotnej, a także wzrostu świadomości społecznej na temat  chorób cywilizacyjnych.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności statutowej:

1) Prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych;

2) Prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej, w tym organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji, programów profilaktycznych oraz wystaw i  koncertów, zgromadzeń publicznych, a także innych przedsięwzięć;

3) Promowanie regionalnych środowisk twórczych oraz wspieranie ich działań;

4) Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się kwestią równouprawnienia oraz przeciwdziałania dyskryminacji;

5) Prowadzenie serwisu promującego publikacje, wydawnictwa, przedsięwzięcia czy wydarzenia poświęcone szeroko rozumianej problematyce równouprawnienia i likwidacji przejawów dyskryminacji;

6) Uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce w zakresie równouprawnienia i poszanowania praw człowieka;

7) Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych, obarczonych stereotypami lub wykluczonych społecznie;

8) Organizowanie wycieczek, imprez, obozów, zjazdów dla osób z  niepełnosprawnościami;

9) Pozyskiwanie i realizację projektów grantowych;

10) Współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

11) Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.

§ 8

Działania, o których mowa w § 7 są realizowane w oparciu o pracę wolontariuszy. Dla realizacji poszczególnych działań Fundacja może ponadto zatrudniać pracowników.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 900 zł (słownie: dziewięćset zł) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów;

2) dotacji i subwencji oraz grantów;

3) zbiórek i imprez publicznych;

4) majątku Fundacji,

5) dochodów z odpłatnej działalności statutowej;

6) dochodów z działalności gospodarczej;

7) innych dochodów.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 1. Fundacja może odmówić przyjęcia darowizn, spadków i zapisów.

 

Zarząd Fundacji

§ 12

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 2. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do pięciu osób.

 3. Pierwszy Zarząd Fundacji jest powoływany przez fundatorów.

 4. Zarząd Fundacji może poszerzyć swój skład o wskazane przez siebie osoby. Dokonuje tego na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów

 5. Zarząd Fundacji jest powoływany na czas nieokreślony.

 6. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani przez Zarząd Fundacji na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów

 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w razie zajścia okoliczności z ust. 6 lub złożenia pisemnego oświadczenia na ręce Zarządu.

§ 13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

2) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;

3) uchwalanie regulaminów;

4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych;

7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

8) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji;

9) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;

10) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

11) nadzór nad działalnością Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 3. Zarząd co roku sporządza roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na pół roku.

 5. Szczegółowe zasady i tryb działalności Zarządu określa Regulamin.

 

Rada Wspierająca

§ 14

 1. Rada Wspierająca Fundacji jest organem opiniującym i doradczym Fundacji oraz wspierającym Zarząd Fundacji

 2. Rada Wspierająca Fundacji liczy od dwóch do dziesięciu osób.

 3. Członków Rady Wspierającej powołuje Zarząd Fundacji na czas nieokreślony na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

 4. Członkostwo w Radzie Wspierającej ustaje ze względu na złożenie pisemnego oświadczenia na ręce członków Zarządu Fundacji lub na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów.

 5. Rada Wspierająca Fundacji ustala zasady i tryb swojej pracy na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu.

Rada Fundacji

§ 15

 1. Zarząd Fundacji może powołać Radę Fundacji na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

 2. Członków pierwszej Rady Fundacji wskazuje Zarząd Fundacji. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swoją decyzją Rada

 3. Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej Fundacji.

 4. Rada Fundacji składa się  z od trzech  do pięciu osób.

 5. Rada Fundacji ustala zasady i tryb swojej pracy na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu.

Sposób Reprezentacji

§ 16

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy z członków Zarządu

 2. Zarząd Fundacji może w zakresie reprezentowania i zaciągania zobowiązań umocować pełnomocnika.

Zmiana Statutu

§ 15

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu uprawnionych do głosowania.

 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć jej nazwy, celów oraz ich sposobu realizacji.

 3. Zmiany statutu mogą dotyczyć organów fundacji, jej siedziby oraz zasięgu działania.

 

Połączenie z inną fundacją

§ 16

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 17

O połączeniu z inną fundacją decyduje Zarząd Fundacji większością co najmniej 2/3 głosów.

Likwidacja Fundacji

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu.

§ 19

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zgody fundatorów.

§ 20

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach,  które zostaną wskazane w uchwale o likwidacji Fundacji.

O nas: Text
bottom of page